Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par to, kā tiek ievākti, izmantoti un uzglabāti personas dati.

Personas dati nozīmē jebkuru informāciju, kas personu identificē vai var tikt pamatoti izmantota personas identificēšanai (turpmāk – Personas Dati).

Personas Datu pārzinis ir BALTIC CHOIR ASSOCIATION SIA, vienotais reģistrācijas Nr.: 40103966297, juridiskā adrese: Hāpsalas iela 1, k/1 – 28, Rīga, LV-1005. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos: info@balticchoir.com

Mēs veicam atbilstošos pasākumus, lai jūsu Personas Dati būtu drošībā un to apstrāde notiktu atbilstoši šai Privātuma politikai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu aizsardzības jomā, t.sk. Fizisko personu datu aizsardzības likumam, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Privātuma Politika ir attiecināma uz Personas Datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā tie tiek iesniegti un apstrādāti.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni un iesniedzot mums savus Personas Datus, jūs piekrītat šai privātuma politikai un apstiprināt, ka esat iepazinies un sapratis tās noteikumus, kā arī piekrītat, ka mēs veicam jūsu Personas Datu apstrādi.

Politika var tikt atjaunināta un mainīta, ievietojot atjaunināto versiju tīmekļa vietnē.

Datu apstrādes nolūki

 1. Personas Dati tiek apstrādāti, lai reģistrētu dalībniekus, nodrošinātu dalību konkursā, nodrošinātu komunikāciju, atbildētu uz pieprasījumiem un jautājumiem, nodrošinātu atbalstu, uzkrātu datus par tīmekļa vietnes lietošanu, pilnveidojot un novēršot nepilnības, kā arī komerciāliem un mārketinga nolūkiem.
 2. Personas Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, lai nodrošinātu konkursa norisi un mūsu likumīgās intereses.
 3. Personas Datu apstrāde ir ierobežota tiktāl, ciktāl tā nepieciešama konkrētā datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Piekļuve Personas Datiem tiks ierobežota, sniedzot to tikai tam personālam, kam tā nepieciešama, lai izpildītu savus profesionālos pienākumus pret jums.
 4. Mēs ievācam informāciju un apstrādājam jūsu Personas Datus, lai nodrošinātu jūsu dalību konkursā. Ja jūs nesniedzat mums vajadzīgo informāciju par saviem Personas Datiem, mēs nevarēsim jums nodrošināt atbilstošus organizatoriskos pakalpojumus.
 5. Konkursa kvalitatīvai nodrošināšanai mēs varam pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, fotografēt pasākumu norisi, sagatavot rēķinus un citu informāciju u.tml. Izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā Personas Datus tādā apmērā, kādā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
 6. Ja jūs piekrītat jaunumu saņemšanai, mēs izmantosim sniegto informāciju, lai nosūtītu ziņojumus par jaunumiem. Personas Dati šim nolūkam tiks izmantoti līdz brīdim, kad saņemsim informāciju par nevēlēšanos turpmāk saņemt šādus ziņojumus.
 7. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai iegūtu informāciju, kā tiek izmantota mūsu tīmekļa vietne. Sīkdatnes ļauj nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Iegūtā informācija nesatur datus, kas ļautu identificēt jūs kā individuālu fizisku personu. Plašāk par sīkdatnēm skatīt Sīkdatņu politikā.

Datu uzglabāšanas ilgums

 1. Personas Dati tiek glabāti līdz attiecīgā apstrādes nolūka sasniegšanai vai arī kamēr jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to.
  Ilgāks Personas Datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams un var tikt piemērots, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu likumīgās intereses.
 2. Personas Dati no reģistrācijas anketām tiek glabāti 1 gadu.
 3. Pēc Personas Datu glabāšanas termiņa beigām, mēs drošā veidā dzēšam visus jūsu Personas Datus vai padarām tos nepieejamus vai neidentificējamus.

Datu apmērs

Veicot reģistrāciju, mēs ievācam no jums šādus datus:

 • Personiskā informācija (vārds, uzvārds);
 • Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • Maksājumu informācija, ja veicat bezskaidras naudas maksājumu (kartes veids, numurs un derīguma termiņš);
 • Cita informācija, lai nodrošinātu norisi.

Personas datu nodošana trešajām personām

 1. Nodrošinot konkursa norisi, Personas Dati var tikt nodoti trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus mums, piemēram, rezervāciju veikšanai, tādā apjomā, kādā Personas Dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.
 2. Personas Dati var tikt nodoti mūsu saistītajām personām / uzņēmumiem, kas apkalpo un nodrošina konkursa norisi.
 3. Šie uzņēmumi nav tiesīgi jūsu Personas Datus izmantot kādiem citiem mērķiem.
 4. Likumā noteiktos gadījumos un kārtībā jūsu Personas Dati var tikt nodoti kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm pēc to pieprasījuma, kā arī lai aizstāvētu mūsu tiesības un likumiskās intereses.

Datu subjekta tiesības

Jūs jebkurā laikā varat izmantot šādas ar likumu noteiktas tiesības, lai ietekmētu jūsu Personas Datu apstrādi:

 • Piekļuves tiesības saviem datiem: jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi visiem saviem datiem, kā arī saņemt savu Personas Datu kopijas sev izvēlētā formātā.
 • Tiesības labot neprecīzus datus:  ja pamanāt, ka mūsu rīcībā ir neprecīza informācija, kas satur jūsu Personas Datus, jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdarām labojumus neprecīzajos vai nepilnīgajos Personas Datos.
 • Tiesības tikt aizmirstam: jūs varat pieprasīt, lai Personas Dati tiktu dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim, vai ja uzskatāt, ka to apstrāde ir nelikumīga, vai tie ir jādzēš, lai mēs ievērotu likumā noteiktās prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi: jums ir tiesības panākt savu Personas Datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs apstrīdat, ka jūsu Personas Dati, kas atrodas mūsu rīcībā, ir precīzi; ja uzskatāt, ka jūsu Personas Datu apstrāde ir nelikumīga; ja uzskatāt, ka mums jūsu Personas Dati nav nepieciešami, bet tie ir nepieciešami jums, lai īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās prasības; ja tiesības uz datu aizsardzību ir svarīgākas par mūsu leģitīmajām interesēm.
 • Tiesības saņemt informāciju: jums ir tiesības saņemt informāciju, ja Personas Dati ir izpausti trešajām personām, ja veikti labojumi Personas Datos, tie tikuši dzēsti vai veikta Personas Datu apstrādes ierobežošana.
 • Tiesības uz datu pārnesamību: ja Personas Dati tiek apstrādāti automātiski, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līgumu ar mums, jūs varat pieprasīt, lai mēs jums tos izsniedzam strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī prasīt Personas Datu nosūtīšanu citam pārzinim. Taču ņemiet vērā, ka jums ir tiesības uz Personas Datu nosūtīšanu citam pārzinim tad, ja tas ir tehniski iespējams.
 • Tiesības iebilst: jums ir tiesības iebilst pret noteiktu Personas Datu apstrādi (piemēram, pret apstrādi mārketinga nolūkos).
 • Tiesības atsaukt savu piekrišanu: ja Personas Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar mums.
 • Atteikšanās no mārketinga informācijas saņemšanas: jums ir arī tiesības atteikties no komunikācijas ar mums attiecībā uz informāciju, kuru uzskatām par jums interesējošu. Šīs tiesības jūs varat realizēt jebkurā laikā, sazinoties ar mums.

Ja jums rodas kādi jautājumi par veiktajām darbībām Personas Datu apstrādē vai arī jums ir radušās sūdzības par Personas Datu apstrādi vai vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas atrodama tīmekļa vietnē vai šajā Politikā.

Ja mūsu atbildes jūs neapmierina un neizdodas rast problēmas risinājumu, jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka jūsu Personas Dati tiek apstrādāti nepareizi, vai jūsu kā datu subjekta tiesības ir pārkāptas. Informācija un iesnieguma paraugs pieejams – https://www.dvi.gov.lv/lv/iesniegumu-paraugi